اساتید گروهاساتید گروه مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب + منابع آب

دکتر مهدی برقعی (سرپرست گروه آب و فاضلاب)

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:
mborghei@sharif.edu
دکتر سیداحمد میرباقری (سرپرست گروه منابع آب)

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:
mirbagheri@kntu.ac.ir
دکتر امیرحسام حسنی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
ahhassani@srbiau.ac.ir
دکتر امیرحسین جاوید

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
a.javid@srbiau.ac.ir
دکتر رضا حاجی سید محمد شیرازی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
shirazi.iau@gmail.com
دکتر سعید کاردار

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
kardar1976@yahoo.com
دکتر سیده هدی رحمتی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
rahmati@srbiau.ac.ir