اساتید گروه

 

  • آب و فاضلاب، منابع آب

 

دکتر سیداحمد میرباقری

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mirbagheri@kntu.ac.ir

 

 

دکتر مهدی برقعی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mborghei@sharif.edu

 

 

دکتر امیرحسام حسنی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: ahhassani@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر امیرحسین جاوید

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: a.javid@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر مصطفی خضری

مرتبه علمی: دانشیاریار
پست الکترونیک:

 

 

دکتر رضا حاجی سید محمد شیرازی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: shirazi.iau@gmail.com

 

 

دکتر سیده هدی رحمتی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: rahmati@srbiau.ac.ir