فایل Irandoc و Sika
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی طراحی محیط زیست


از دانشجویان گروه مهندسی طراحی محیط زیست خواهشمنداست در خصوص تکراری نبودن عناوین پروپوزال، فایلهای pdf مرتبط با نتایج حاصل از search در سایتهای irandoc و sika را برای استاد راهنما و همینطور مدیر گروه خود جهت بررسی بیشتر ارسال نمایند.

مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست