نکات مهم در خصوص تکمیل فرم پروپوزالدانشجویان محترم گروه مهندسی طراحی محیط زیست حتماً به نکات زیر توجه نمایند: 

  • استاد راهنما یا استاد مشاور انتخاب شده برای تصویب پروپوزال، یکی از اعضای گروه مهندسی طراحی محیط زیست باشند.
  • برای انتخاب استاد مشاور یا استاد راهنما با مدیر گروه و اعضای اصلی گروه هماهنگ شود.
  • برای تصویب پروپزال در جلسات شورای گروه و شورای دانشکده، نامه نهاد حمایت کننده از طرح (حمایت مالی یا معنوی)، تایید شده توسط سازمان مربوطه، ضمیمه پروپزال گردد. و پیش از برگزاری جلسه شورای گروه به گروه تحویل داده شود.
  • برای ارائه پروپزال به جلسه شورای گروه پس از هماهنگی لازم با اساتید راهنما و مشاور و تکمیل پروپزال، الزامی است (پیش از گرفتن امضاء از اساتید مربوطه) پروپزال تکمیل شده، برای انجام اصلاحات نهایی دو هفته قبل از جلسه شورای گروه به ایمیل اعضاء گروه فرستاده شود. در غیر اینصورت در جلسه گروه مطرح نخواهد شد. در نهایت پروپزال می بایستی چند روز قبل از جلسه شورای گروه تحویل پژوهش دانشکده گردد.
  • دانشجویان محترم برای اطلاع از تاریخ تشکیل جلسات شورای گروه و سایر اطلاعیه ها به سایت دانشکده محیط زیست و انرژی قسمت گروه ها، گروه مهندسی طراحی محیط زیست مراجعه نمایند.
مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست