نشست های فرهنگی

 

زمان بندی کارگاههای فرهنگی
تاریخ

هفته سوم مرداد

مدرس: خانم دکتر پورفرخ

هفته چهارم مرداد

مدرس: خانم دکتر پورفرخ

هفته اول شهریور

مدرس: خانم دکتر مبسم

هفته دوم شهریور

مدرس: خانم دکتر فتاحی

دانشکده های واقع در ناحیه
ناحیه ۱ (فنی و مهندسی - فیزیک)

شیوه های فرزندپروری

شنبه ۱۶ مرداد ۹۵-۸ الی ۱۶

نقش معنویت در سبک زندگی

شنبه ۲۳ مرداد ۹۵-۹ الی ۱۳

مهارتهای زندگی

شنبه ۳۰ مرداد ۹۵-۸ الی ۱۶

روابط بین همسران (حل تعارض)

شنبه ۶ شهریور ۹۵-۹ الی ۱۳

ناحیه ۲ (ابن سینا)

شیوه های فرزندپروری

یکشنبه ۱۷ مرداد ۹۵- ۸ الی ۱۶

نقش معنویت در سبک زندگی

یکشنبه ۲۴ مرداد ۹۵-۹ الی ۱۳

مهارتهای زندگی

یکشنبه ۳۱ مرداد ۹۵- ۸ الی ۱۶

روابط بین همسران (حل تعارض)

‌‌یکشنبه ۷ شهریور ۹۵-۹ الی ۱۳

ناحیه ۳ (مدیریت و اقتصاد - محیط زیست)

شیوه های فرزندپروری

‌‌دوشنبه ۱۸ مرداد ۹۵- ۸ الی ۱۶

نقش معنویت در سبک زندگی

‌‌دوشنبه ۲۵ مرداد ۹۵-۹ الی ۱۳

مهارتهای زندگی

‌‌دوشنبه ۱ شهریور ۹۵- ۸ الی ۱۶

روابط بین همسران (حل تعارض)

‌‌دوشنبه ۸ شهریور ۹۵-۹ الی ۱۳

ناحیه ۴ (علوم انسانی - علوم پایه)

شیوه های فرزندپروری

‌‌سه شنبه ۱۹ مرداد ۹۵- ۸ الی ۱۶

نقش معنویت در سبک زندگی

‌‌سه شنبه ۲۶ مرداد ۹۵-۹ الی ۱۳

مهارتهای زندگی

‌‌سه شنبه ۲ شهریور ۹۵- ۸ الی ۱۶

روابط بین همسران (حل تعارض)

سه شنبه ۹ شهریور ۹۵-۹ الی ۱۳

ناحیه ۵ زبان و ادبیات

شیوه های فرزندپروری

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵- ۸ الی ۱۶

-

مهارتهای زندگی

چهارشنبه ۳ شهریور ۹۵- ۸ الی ۱۶

-
مهندسی پزشکی -

نقش معنویت در سبک زندگی

چهارشنبه ۲۷ مرداد ۹۵-۹ الی ۱۳

-

روابط بین همسران (حل تعارض)

چهارشنبه ۱۰ شهریور ۹۵-۹ الی ۱۳