تاسیس شرکت دانش بنیان

 
تاسیس شرکت دانش بنیان


هریک از دانشجویان گروه مهندسی طراحی محیط زیست که دارای توانایی، ایده و طرح های مناسب و مرتبط با رشته دارند جهت تاسیس شرکت دانش بنیان به مدیر گروه مراجعه نمایند.

مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست