اساتید گروه آلودگی ها

 


گروه آلودگی های محیط زیست

 

 

دکتر لعبت تقوی (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:

 

 

 

taghavi_lobat@yahoo.com

 

دکتر پروین فرشچی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:

 

 

 

parvin.farshchi@gmail.com

 

دکتر محمود شریعت

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:

 

 

 

mahmoud.shariat@yahoo.com

 

دکتر مهدی برقعی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:

 

 

 

mborghei@sharif.edu

 

دکتر نعمت اله خراسانی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:

 

 

 

khorasan@ut.ac.ir

 

دکتر امیرحسام حسنی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:

 

 

 

ahhassani@srbiau.ac.ir

 

دکتر نبی اله منصوری

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:

 

 

 

nmansourin@gmail.com

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:

 

 

 

akarbasi@ut.ac.ir

 

دکتر امیرحسین جاوید

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:

 

 

 

a.javid@srbiau.ac.ir

 

دکتر فروغ فرساد

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:

 

 

 

forough.farsad@yahoo.com

 

دکتر مریم رباطی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:

 

 

 

maryamrobati1984@gmail.com

 

دکتر سیدمحمد ماجدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:

 

 

 

smmajedi@gmail.com