اطلاعیه های گروه آلودگی های محیط زیست

  • احتراماً از کلیه دانشجویان مقطع دکتری گروه آلودگی‌های محیط زیست تقاضا می‌شود پروپوزال خود را قبل از طرح در جلسه گروه به اعضا محترم گروه ارسال دارند.
 
۱. دکتر تقوی taghavi_lobat@yahoo.com
2. دکتر فرشچی parvin.farshchi@gmail.com
3. دکتر شریعت mahmoud.shariat@yahoo.com
4. دکتر برقعی mborgheei@sharif.edu
5. دکتر خراسانی khorasan@ut.ac.ir
6. دکتر حسنی ahhassani@srbiau.ac.ir
7. دکتر منصوری nmansourin@gmail.com
8. دکتر کرباسی akarbasi@ut.ac.ir
9. دکتر جاوید a.javid@srbiau.ac.ir
10. دکتر فرساد forough.farsad@yahoo.com
11. دکتر رباطی maryamrobati1984@gmail.com
12. دکتر رحیمی azadrahimi58@gmail.com
13.دکتر ماجدی smmajedi@gmail.com

 

  • اولویت‌های پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست
با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجویان پژوهش محور، سازمان حفاظت محیط زیست، در مقطع دکترا در خصوص اولویت‌های پژوهشی آورده شده در زیر، حمایت‌های فنی نظیر نمونه برداری از مناطق حفاظت شده و استفاده از آزمایشگاه‌ها در شرایط خاص و سایر موارد آمادگی خود را اعلام نموده است.
 
  • استفاده از تجهیزات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پیرو تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه (تبصره ۲ ماده ۲)، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند پایان نامه / رساله خود را در پژوهشگاه یادشده اجرا کنند. هزینه اجرای رساله دکتری با تخفیف ۳۵ درصد ۹۰ میلیون ریال و پایان نامه کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال است. کاربرگهای ثبت نام برای استفاده از خدمات یاد شده در وبگاه اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت به نشانی tdc.iau.ir قرار دارد.
لازم است در مقاله برآمده از پایان نامه یا رساله باید نام دانشجو نام اول مقاله باشد.
مسئولیت حسن اجرای این اطلاعیه بر عهده رئیسان، معاونان پژوهش و فناوری واحدها و مراکز آموزشی است.
ابراهیم واشقانی فراهانی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
 

 

  • به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری گروه آلودگی‌های محیط زیست می‌رساند که جهت مشخص نمودن تاریخ ارائه سمینارهای شش ماهه و یکساله خود با گروه هماهنگی نمایند.
شایان ذکر است تاریخ‌های مذکور از زمان تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد در نظر گرفته می‌شود.
مدیر گروه آلودگی‌های محیط زیست