فایل Irandoc و Sika
قابل توجه دانشجویان محترم گروه محیط زیست - آلودگی های محیط زیست 
 
  

از دانشجویان گروه محیط زیست - آلودگی های محیط زیست خواهشمنداست در خصوص تکراری نبودن عناوین پروپوزال، فایلهای pdf مرتبط با نتایج حاصل از search در سایتهای irandoc و sika را برای استاد راهنما و همینطور مدیر گروه خود جهت بررسی بیشتر ارسال نمایند.


مدیر گروه محیط زیست - آلودگی های محیط زیست