جلسات گروه آلودگی های محیط زیست


زمان برگزاری جلسات گروه آلودگی‌های محیط زیست
سال ۱۳۹۶
(ساعت ۱۳)
 
فروردین ۲۷ / ‏‬ ۱ / ‏‬ ۹۶
اردیبهشت ۱۰ / ‏‬ ۲ / ‏‬ ۹۶
۲۴ / ‏‬ ۲ / ‏‬ ۹۶
خرداد ۷ / ‏‬ ۳ / ‏‬ ۹۶
۲۲ / ‏‬ ۳ / ‏‬ ۹۶
تیر ۱۱ / ‏‬ ۴ / ‏‬ ۹۶
۲۵ / ‏‬ ۴ / ‏‬ ۹۶
مرداد ۸ / ‏‬ ۵ / ‏‬ ۹۶
۲۲ / ‏‬ ۵ / ‏‬ ۹۶
شهریور ۶ / ‏‬ ۶ / ‏‬ ۹۶
۱۹ / ‏‬ ۶ / ‏‬ ۹۶
مهر ۲ / ‏‬ ۷ / ‏‬ ۹۶
۱۶ / ‏‬ ۷ / ‏‬ ۹۶
۳۰ / ‏‬ ۷ / ‏‬ ۹۶ (ساعت ۱۰:۳۰)
آبان ۱۴ / ‏‬ ۸ / ‏‬ ۹۶
آذر ۵ / ‏‬ ۹ / ‏‬ ۹۶
۱۹ / ‏‬ ۹ / ‏‬ ۹۶
دی ۳ / ‏‬ ۱۰ / ‏‬ ۹۶
۱۷ / ‏‬ ۱۰ / ‏‬ ۹۶
بهمن ۱ / ‏‬ ۱۱ / ‏‬ ۹۶
۱۵ / ‏‬ ۱۱ / ‏‬ ۹۶
۲۹ / ‏‬ ۱۱ / ‏‬ ۹۶
اسفند ۱۳ / ‏‬ ۱۲ / ‏‬ ۹۶

 

*** قابل توجه دانشجویان محترم جهت برگزاری جلسات در تاریخ‌های ذکر شده دانشجویان کارشناسی ارشد می‌بایست حداقل ۴۸ ساعت و دانشجویان دکتری می‌بایست حداقل یک هفته قبل از جلسه، پروپوزال خود را به پژوهش تحویل دهید.
 

*** ضمناً جهت هماهنگی و دعوت از اساتید راهنمای خود به منظور دفاع از پروپوزال می‌بایست ۴۸ ساعت قبل از تاریخ هر جلسه با گروه جهت اطمینان از برگزاری جلسه تماس داشته باشید.