امور دانشجویی دانشکده

 

 

قابل توجه مشمولان متقاضی خروج از کشور

۱. مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ جهت دریافت کد سخا

۲. ورود به سامانه services.epolice.ir جهت ثبت تقاضای خروج از کشور

۳. واریز مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سیبا بانک ملی ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (چون اصل فیش واریزی مورد نیاز است لذا از طریق مراجعه به شعب بانک ملی پرداخت گردد و از پرداخت الکترونیک و یا دستگاه عابر بانک و غیره خودداری گردد)

۴. جهت تحویل اصل فیش واریزی و تکمیل فرم های مربوطه به رئیس امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده مراجعه نمایید.