بخشنامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

 

بخشنامه شماره ۲۷۶۳۷ مورخ ۱۵ /۴ /۹۵ در خصوص اعلام شرایط تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه به شرط ارتقاء مرتبه در زیر آورده شده است. اساتید محترم دانشکده می توانند در صورت احراز شرایط مندرج در بخشنامه به سایت http://amoozesh.iau.ir قسمت "سامانه امور اعضای هیات علمی" بخش "ورود اعضای هیات علمی" مراجعه و نسبت به بارگذاری مدارک درخواستی اقدام نمایند. بدیهی است برابر بخشنامه فوق، بررسی درخواستهای تبدیل وضعیت صرفاً از طریق سامانه اشاره شده صورت پذیرفته و به مدارکی که بصورت دستی ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

بخشنامه تبدیل وضعیت