بخشنامه و فرم های استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری از فرصت مطالعاتی

 

در زیر بخشنامه و فرم های مربوط به استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی از فرصت مطالعاتی ارائه شده است.
با توجه به بارگذاری فرمهای خام در زیر بصورت فایل word لازم است کلیه مدارک افراد واجد شرایط به همراه فرمهای مربوطه (نسخه چاپی و ذخیره شده در CD) جهت بررسی به حوزه معاونت پژوهش و فناوری ارسال گردد.