سنوات تحصیلی دانشجویان

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

مهندسی طراحی محیط زیست

 

احتراماً با توجه به فاصله زمانی در نظر گرفته شده برای انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد که ۱۲ ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای دانشکده می باشد، لازم است دانشجویان کارشناسی ارشد در پایان ترم دوم پروپوزال خود را به تصویب برسانند تا سنوات اضافی به دانشجو تحمیل نگردد. بدیهی است که در غیر اینصورت مسئولیت افزایش سنوات بر عهده دانشجو می باشد.

 

مدیرگروه تخصصی مهندسی طراحی محیط زیست