سازمانهای قابل استفاده جهت انجام امور پایان نامه

 

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم دانشکده:

با توجه به تفاهم نامه های منعقد شده میان دانشکده محیط زیست و انرژی و سازمان های زیر، دانشجویان و اساتید دانشکده می توانند جهت انجام امور پایان نامه خویش از این مراکز استفاده نمایند.

- شرکت آب و فاضلاب استان تهران

- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

- سازمان ملی بهره وری ایران

- شرکت بهینه سازی مصرف سوخت شرکت ملی نفت ایران

- پژوهشگاه نیرو

- کمیته ملی المپیک ایران

- پژوهشکده سوانح طبیعی

- انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران