کتابهای اساتید دانشکده

 

کتابهای اساتید دانشکده محیط زیست و انرژی

نام کتاب نام نویسنده یا مولف انتشارات
آموزش محیط زیست دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

 

 
     
آموزش و مشارکت های مردمی در مدیریت محیط زیست (جلد اول) دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
   
     
آموزش و مشارکت های مردمی در مدیریت محیط زیست (جلد دوم) دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
   
     
پایداری محیط زیست با مدیریت اقتصاد سبز دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
   
     
روش تحقیق با تاکید در مدیریت محیط زیست دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

 

 
 
روش ها و تکنیک ها در مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست (جلد اول) دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 
 
روش ها و تکنیک ها در مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست (جلد دوم) دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات