راهنمای اخذ واحد دانشجویان دکترای ارزیابی

 

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان دکترای ارزیابی و آمایش سرزمین

گذراندن حداکثر ۱۰ واحد درسی جبرانی برای کلیه دانشجویان دکترای تخصصی ورودی ۹۴ به بعد در صورتیکه امتیاز دروس آنها در آزمون ورودی دانشگاه کمتر از ۳۳/‏۳۳‬ درصد بوده است الزامی است.

(۴ واحد درس جبرانی: زبان تخصصی پیشرفته ۲ واحد
  و روش تحقیق پیشرفته ۲ واحد
جهت کلیه دانشجویان دکترا الزامی است)

و ۶ واحد دیگر در صورتی که در آزمون ورودی نمره درس کمتر از ۳۳/‏۳۳‬ درصد باشد.

نکته: درس وصایای امام ره (۱ واحد): در صورتیکه در دوره های قبلی نگذرانده باشند.

ترم یک دکترا:

۱- زبان تخصصی پیشرفته جبرانی ۲ واحد
۲- روش تحقیق پیشرفته جبرانی ۲ واحد
۳- وصایای امام ره در صورت نگذراندن ۱ واحد
۴- دروس کمتر از ۳۳/‏۳۳‬ درصد در آزمون ورودی   حداکثر ۶ واحد
۵- توسعه پایدار و منابع طبیعی اصلی ۳ واحد

ترم دوم دکترا:

۱- منابع کمیاب در محیط زیست اصلی ۳ واحد
۲- جغرافیای زیست محیطی ایران اصلی ۳ واحد
۳- رابطه متقابل انسان و اکوسیستم ها اصلی ۳ واحد
۴- سمینار اصلی ۱ واحد

ترم سوم دکترا:

۱- روشهای ارزیابی محیط زیست انتخابی ۳ واحد
۲- ارزیابی اکولوژیکی منابع طبیعی انتخابی ۲ واحد
   

در مجموع ۱۸ واحد آموزشی + ۱۸ واحد پایان نامه