راهنمای اخذ واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ارزیابی

 

به نام خدا

راهنمای اخذ واحد جهت دانشجویان کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش محیط زیست

دروس ترم اول (دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها منابع طبیعی (محیط زیست) بوده است):

۱- زبان تخصصی جبرانی ۳ واحد
۲- سیستم اطلاعات جغرافیایی اصلی ۲ واحد
۳- مدیریت مهره داران اصلی ۲ واحد
۴- آلودگی صنعتی اصلی ۳ واحد
۵- آمایش سرزمین اصلی ۲ واحد
۶- وصایای امام ره در صورت نگذراندن در کاشناسی ۱ واحد

دروس ترم دوم: (مرتبط)

۱- روش تحقیق اصلی ۲ واحد
۲- سمینار اصلی ۱ واحد
۳- ارزیابی سرزمین تخصصی ۲ واحد
۴- سنجش از دور تکمیلی تخصصی ۳ واحد
۵- ارزیابی اثرات توسعه تخصصی ۲ واحد
۶- کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست تخصصی ۲ واحد

دروس ترم سوم: (مرتبط)

۱- انرژی و محیط زیست انتخابی ۳ واحد
۲- اکولوژی شهرنشینی انتخابی ۲ واحد

دروس ترم چهارم: (مرتبط)

۱- پایان نامه   ۶ واحد

نکته ۱: لازم به ذکر است که کلیه دانشجویان مجموعاً ۳۲ واحد اصلی، تخصصی و انتخابی را می بایست بگذرانند.

نکته ۲: درس آمایش سرزمین پیش نیاز ارزیابی اثرات توسعه و ارزیابی سرزمین است.

 

راهنمای اخذ واحد جهت دانشجویان کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش محیط زیست

دروس ترم اول (دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها غیرمرتبط بوده است):

۱- آلودگی های محیط زیست جبرانی ۳ واحد
۲- شناخت محیط زیست جبرانی ۳ واحد
۳- زبان تخصصی جبرانی ۳ واحد
۴- سیستم اطلاعات جغرافیایی اصلی ۲ واحد
۵- آمایش سرزمین اصلی ۲ واحد
۶- وصایای امام ره در صورت نگذراندن در کاشناسی ۱ واحد

دروس ترم دوم: (غیرمرتبط)

۱- مدیریت مهره داران اصلی ۲ واحد
۲- آلودگی صنعتی اصلی ۳ واحد
۳- روش تحقیق اصلی ۲ واحد
۴- سمینار اصلی ۱ واحد
۵- سنجش از دور تکمیلی تخصصی ۳ واحد
۶- ارزیابی سرزمین تخصصی ۲ واحد

دروس ترم سوم: (غیرمرتبط)

۱- کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی تخصصی ۲ واحد
۲- ارزیابی اثرات توسعه تخصصی ۲ واحد
۳- اکولوژی شهرنشینی انتخابی ۲ واحد
۴- انرژی و محیط زیست انتخابی ۳ واحد

دروس ترم چهارم: (غیرمرتبط)

۱- پایان نامه   ۶ واحد