صدور وضعیت تحصیلی

 

مدارک لازم جهت صدور وضعیت تحصیلی دفاع

 

(تحویل ۳۰ روزه قبل از دفاع)
 

۱. اخذ برگ درخواست وضعیت تحصیلی دفاع از پژوهش دانشکده

۲. ارائه برگه تثبیت انتخاب واحد به تفکیک هر نیمسال

۳. ارائه تاییدیه تحصیلی، جهت گذراندن دروس روش تحقیق، مبانی کامپیوتر و وصایا برای دانشجویان کارشناسی ارشد

۴. ارائه تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات جهت گذراندن درس مبانی کامپیوتر برای دانشجویان دکتری

۵. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدت مجاز تحصیل آنان ۶ ترم می باشد و از ترم ۷ به بعد می بایستی تاریخ دفاع مورد تایید پژوهش ارائه نمایند.

۶. دانشجویان مقطع دکتری مدت مجاز تحصیل آنان ۱۰ ترم می باشد و از ترم ۱۰ به بعد بایستی تاریخ دفاع مورد تایید پژوهش ارائه نمایند.

۷. ضمناً دانشجویان گرامی جهت پیگیری تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات می بایست ابتدا از دبیرخانه مرکزی واحد و سپس از دبیرخانه دانشکده پیگیری نمایند.

 

آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست