تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷

 

 

نیمسال ثبت نام و انتخاب واحد شروع کلاس حذف و اضافه پایان کلاس برگزاری امتحانات
اول

۱۰ شهریور ۹۷

لغایت

۲۱ شهریور ۹۷

۲۴ شهریور ۹۷

۷ مهر ۹۷

لغایت

۱۲ مهر ۹۷

۱۳ دی ۹۷

۱۵ دی ۹۷

لغایت

۲۷ دی ۹۷

دوم

۶ بهمن ۹۷

لغایت

۱۱ بهمن ۹۷

۱۳ بهمن ۹۷

۱۷ بهمن ۹۷

لغایت

۲ اسفند ۹۷

۲۳ خرداد ۹۸

۲۵ خرداد ۹۸

لغایت

۶ تیر ۹۸

دوره تابستان

۸ تیر ۹۸

لغایت

۱۳ تیر ۹۸

۱۵ تیر ۹۸ - ۲۴ مرداد ۹۸

۲۶ مرداد ۹۸

لغایت

۳۱ مرداد ۹۸