نحوه آدرس دهی مقالات علمی

 

نحوه آدرس دهی مقالات علمی:

در آدرس دهی صحیح دانشگاه در مقاله های مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکترای تخصصی، نویسنده اول دانشجو و به نام واحد محل تحصیل (در زیر آورده شده است)، نویسنده دوم استاد یا اساتید راهنما و عهده دار مکاتبات می باشد و پس از آن استاد یا اساتید مشاور قرار خواهد گرفت. در مورد آن دسته از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی که از اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسه ها و مراکز پژوهشی معتبر و رسمی (به غیر از استاد راهنما و مشاور) استفاده شود، تصمیم در خصوص درج نام این افراد در مقاله های مستخرج به عهده استاد یا اساتید راهنما است، اما پیش از دفاع دانشجو باید به آگاهی معاون پژوهش و فناوری واحد برسد.

راهنمای آدرس دهی در مجلات فارسی:

دانشجوی گروه تخصصی...، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

راهنمای آدرس دهی در مجلات انگلیسی:

Department of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

  • ذکر نام غیرمرتبط در مقالات امکان پذیر نبوده و در صورت ذکر نام افراد غیرمرتبط در مقالات باید پیش از دفاع، مجوزهای لازم از معاونت پژوهش و فناوری واحد اخذ گردد. بدیهی است پس از برگزاری دفاع دانشجو امکان موافقت با این موضوع وجود نخواهد داشت.
  • در مقاله اصلی برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی درج نام کلیه اساتید راهنما و مشاور الزامی می باشد و در سایر مقالات برگرفته از پایان نامه و رساله، نظر اساتید راهنما در این خصوص ملاک عمل خواهد بود.