مجلات Black list

 

آخرین "فهرست مجلات دارای اعتبار" و روزرسانی "فهرست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی در سایت rsh.rvp.iau.ir قابل مشاهده می باشد.

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌