دروس انتخابی دانشجویان ورودی جدید ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۲۰:۰۹ کد : ۱۴۱۷۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۹۹
فهرست دروس انتخابی دانشجویان ورودی جدید نیمسال اول 1401 - 1400
مقطع رشته دانلود دروس
دکتری برنامه ریزی محیط زیست دانلود
سنجش از دور دانلود
زیست شناسی دریا - بوم شناسی دانلود
علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب دانلود
علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان دانلود
علوم و مهندسی محیط زیست دانلود
علوم و مهندسی مرتع دانلود
فیزیک دریا - دینامیک و ساحلی دانلود
مهندسی انرژی دانلود
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های لیگنو سلولزی دانلود
مهندسی محیط زیست دانلود
کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانلود
زیست فناوری دریا دانلود
سنجش از دور دانلود
طراحی محیط زیست دانلود
علوم و مهندسی محیط زیست دانلود
مدیریت محیط زیست دانلود
مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر دانلود
مهندسی سیستم های انرژی دانلود
مهندسی محیط زیست دانلود
کارشناسی علوم و مهندسی شیلات دانلود
علوم و مهندسی محیط زیست دانلود
مهندسی انرژی دانلود
مهندسی دریا دانلود