شماره های تماس

 
شماره های تماس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست (بلوک ۲ آموزشی)
 
شماره های دانشکده ۴۴۸۶۷۵۴۴- ۴۴۸۶۵۱۵۴- ۴۴۸۶۱۷۸۴ - ۴۴۸۶۱۷۰۹ - ۱-۴۴۸۶۷۱۷۰
مسئول دفتر ریاست دانشکده آقای شبانخو داخلی ۲۷۵۰
دفتر ریاست آقای بروشان داخلی ۲۷۲۶
معاونت دانشکده آقای دکتر حسنی داخلی ۲۶۳۵
معاونت پژوهش دانشکده خانم دکتر الهیاری داخلی ۲۶۴۹
رئیس امور آموزش دانشکده آقای خواجوی داخلی ۲۶۴۳
رئیس امور فرهنگی دانشجویی آقای غفاری داخلی ۲۶۲۶
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده آقای عدولی داخلی ۲۳۰۱
مسئول امور دانش آموختگان آقای فرشته گنزق داخلی ۲۶۳۶
کارشناس پژوهش خانم تهرانی داخلی ۲۶۴۷
کارشناس مسئول پژوهش خانم محسنی فر داخلی ۲۶۴۸
کارشناس آموزش خانم امتیازجو داخلی ۲۶۲۴
کارشناس آموزش آقای حقیقت داخلی ۲۶۳۹
کارشناس آموزش آقای جعفری داخلی ۲۶۴۰
کارشناس آموزش آقای غفارنژاد داخلی ۲۶۳۰
کارشناس آموزش آقای قربانی  
کارشناس آموزش آقای کمرئی داخلی ۲۶۳۸
کارشناس فرهنگی، دانشجویی خانم ربیعی داخلی ۲۶۲۴
کارشناس سایت خانم اکبری داخلی ۲۶۰۴
دبیرخانه آقای آریایی نژاد داخلی ۲۷۲۸
امور بایگانی آقای محمودپور داخلی ۲۶۰۱
اداره کنترل کلاسهای دانشکده آقای احمدی داخلی ۲۲۲۲
دفتر کرسی یونسکو   داخلی ۲۶۵۲
مجله IJEST خانم میرکیا

داخلی ۲۷۲۹ ۰۹۹۱۱۰۸۰۸۸۷

مجله علوم و تکنولوژی خانم رضایی داخلی ۲۷۱۰
مجله علوم و تکنولوژی خانم دیبا داخلی ۲۷۰۹
آزمایشگاه خانم دولتی داخلی ۲۱۲۲
آزمایشگاه خانم سررشته داری

۴۴۸۶۵۳۴۵ 

داخلی ۲۰۲۸

گروه علوم دریایی خانم دکتر الهیاری داخلی ۲۷۱۴
  آقای دکتر ایمانی داخلی ۲۷۱۵
گروه زمین شناسی زیست محیطی آقای دکتر بیک پور داخلی ۲۷۴۰
مدیر گروه اقتصاد و انرژی آقای دکتر پناهی داخلی ۲۶۰۶
مدیر گروه علوم محیط زیست خانم دکتر تقوی داخلی ۲۷۰۷
گروه مهندسی محیط زیست آقای دکتر جاوید داخلی ۲۷۴۳
گروه جنگداری آقای دکتر جوادی داخلی ۲۷۳۳
گروه علوم و صنایع چوب آقای دکتر حسینی شکرابی داخلی ۲۷۰۶
  آقای دکتر حمصی داخلی ۲۶۳۳
  آقای دکتر خادمی اسلام داخلی ۲۷۰۵
گروه ارزیابی و آمایش محیط زیست خانم دکتر رباطی داخلی ۲۷۱۷
گروه مهندسی محیط زیست خانم دکتر رحمتی داخلی ۲۶۵۱
گروه تنوع زیستی آقای دکتر رمضانی داخلی ۲۷۱۳
مدیر گروه علوم و صنایع چوب آقای دکتر شمسایی داخلی ۲۷۰۶
گروه حقوق محیط زیست خانم دکتر شیرازیان داخلی ۲۷۳۵
گروه طراحی محیط زیست خانم دکتر صحرایی نژاد داخلی ۲۶۰۳
گروه علوم و صنایع چوب آقای دکتر طلایی پور داخلی ۲۷۲۱
مدیر گروه مدیریت محیط زیست خانم دکتر عابدی داخلی ۲۷۰۳
گروه مهندسی محیط زیست خانم دکتر عتابی داخلی ۲۷۰۵
گروه GIS خانم دکتر عزیزی داخلی ۲۷۱۶
مدیر گروه علوم دریایی آقای دکتر عظام داخلی ۲۷۱۱
  آقای دکتر غفارزاده داخلی ۲۶۰۹
مدیر گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری دکتر کیادلیری داخلی ۲۷۴۵
گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری خانم دکتر معتمدوزیری داخلی ۲۷۲۲
مدیر گروه مهندسی محیط زیست آقای دکتر منصوری داخلی ۲۷۳۶
گروه مهندسی محیط زیست آقای دکتر میرزاحسینی داخلی ۲۷۳۷
گروه HSE خانم دکتر احمدی داخلی ۲۷۲۰
گروه مهندسی طراحی محیط زیست خانم دکتر نهیبی داخلی ۲۶۰۸
گروه HSE خانم دکتر نیکومرام داخلی ۲۷۳۴
آبدارخانه طبقه ۷ آقای علیزاده داخلی ۲۷۳۰