آدرس دانشکدهتهران - انتهای بزرگراه ستاری شمال - میدان دانشگاه به سمت حصارک - دانشگاه علوم و تحقیقات - پس از پارکینگ طبقاتی - بلوک ۲ آموزشی

دفتر ریاست دانشکده: طبقه ۷ بلوک ۲ آموزشی

آموزش و پژوهش: طبقه ۶ بلوک ۲ آموزشی

دبیرخانه: طبقه ۷ بلوک ۲ آموزشی

بایگانی: طبقه ۶ بلوک ۲ آموزشی