کارکنان

 

 

حسین شبانخو
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: داخلی ۲۷۵۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

علی اکبر خواجوی
سمت: رئیس اداره آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۴۳- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

همت غفاری
سمت: رئیس امور دانشجویی و فرهنگی
تلفن: داخلی ۲۶۲۶- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

فرید حقیقت
سمت: مسئول امور آموزش

تلفن: داخلی ۲۶۳۹- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

محسن فرشته گنزق
سمت: مسئول امور دانش آموختگان
تلفن: داخلی ۲۶۳۶- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

ثمره میرکیا
سمت: مدیر داخلی نشریه IJEST
تلفن: داخلی ۲۷۲۹- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

بهدیس طهرانی
سمت: کارشناس امور پژوهشی
تلفن: داخلی ۲۶۴۷- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

سودابه محسنی فر
سمت: کارشناس مسئول امور پژوهشی
تلفن: داخلی ۲۶۴۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

فاطمه اکبری
سمت: کارشناس امور پژوهشی (وب سایت)
تلفن: داخلی ۲۶۰۴- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

سعید آریایی نژاد
سمت: مسئول دبیرخانه
تلفن: داخلی ۲۷۲۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

فائزه امتیازجو
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن:
داخلی ۲۶۲۴- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

رامین غفارنژاد
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۳۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

رضا کمرئی
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۳۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

علیرضا جعفری
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۴۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 
 

 

مهدی قربانی
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۴۲- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

ربیعی
سمت: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
تلفن: داخلی ۲۶۲۶- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

 

 

الهام دولتی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی ۲۱۲۲- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

سهیلا سررشته داری ناظری
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: ۴۴۸۶۵۳۴۵

 

مرتضی محمودپور
سمت: بایگان
تلفن: داخلی ۱۲۶۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱