گروههای آموزشی

 

گروه های آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
 
GIS

(کارشناسی ارشد و دکتری)

- مدیر گروه:

دکتر حسین آقامحمدی


پست الکترونیک: hossein.aghamohammadi@gmail.com

 

دکتری:

۱. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی - سامانه اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد:

۱. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مدیریت مخاطرات محیطی

۲. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاک

۳. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستایی

۴. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - هواشناسی ماهواره ای

 


 

جنگل، مرتع و آبخیزداری

(کارشناسی ارشد و دکتری)

مدیر گروه:

دکتر هادی کیادلیری


پست الکترونیک: h-kiadaliri@srbiau.ac.ir

 

شامل گروه های:

۱. علوم و مهندسی آبخیزداری - آب (دکتری)

۲. علوم و مهندسی آبخیزداری - زمین (دکتری)

۳. علوم و مهندسی مرتع (دکتری)

۴. علوم زیستی جنگل (کارشناسی ارشد و دکتری)

۵. علوم و مهندسی جنگل (کارشناسی ارشد و دکتری)

۶. مدیریت جنگل (کارشناسی ارشد و دکتری)

۷. مهندسی آبخیزداری (کارشناسی ارشد)

۸. مهندسی مرتعداری (کارشناسی ارشد)


 

علوم دریایی

(کارشناسی ارشد و دکتری)

- مدیر گروه:

دکتر مجتبی عظام


پست الکترونیک: ezam@srbiau.ac.ir

 

شامل گروه های:

۱. زیست شناسی دریا - آلودگی دریا

۲. زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا

۳. زیست شناسی دریا - جانوران دریا

۴. زیست شناسی دریا - جانوران دریایی

۵. فیزیک دریا

کارشناسی ارشد:

۱. اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا

۲. زیست شناسی دریا - بوم شناسی

۳. زیست فناوری دریا


 

علوم محیط زیست

(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

- مدیر گروه:

دکتر لعبت تقوی


پست الکترونیک: taghavi_lobat@yahoo.com

 

دکتری:

۱. محیط زیست - آلودگی محیط زیست

۲. محیط زیست - آمایش سرزمین

۳. محیط زیست - تنوع زیستی

کارشناسی ارشد:

۱. علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

۲. علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیست

۳. علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین

۴. علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

کارشناسی:

۱. علوم و مهندسی محیط زیست


 

علوم و صنایع چوب و کاغذ و شیلات

(کارشناسی ارشد و دکتری)

سرپرست گروه:

دکتر مهدی شمسایی مهرجان


پست الکترونیک: drshamsaie@gmail.com

 

دکتری:

۱. بیولوژی و آناتومی چوب

۲. تکثیر و پرورش آبزیان

۳. حفاظت و اصلاح چوب

۴. صنایع خمیر و کاغذ

۵. علوم و صنایع چوب

۶. فرآورده های چندسازه چوب

کارشناسی ارشد:

۱. صنایع چوب

۲. علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان

۳. علوم و مهندسی شیلات - فرآورده محصولات شیلاتی

۴. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - صنایع سلولزی


 

مدیریت محیط زیست

(کارشناسی ارشد و دکتری)

- مدیر گروه:

دکتر زهرا عابدی


پست الکترونیک: abedi2015@yahoo.com

 

دکتری:

۱. مدیریت محیط زیست

۲. مدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیست

۳. مدیریت محیط زیست- حقوق محیط زیست

کارشناسی ارشد

۱. محیط زیست - آموزش محیط زیست

۲. محیط زیست - برنامه ریزی محیط زیست

۳. محیط زیست - مدیریت محیط زیست

۴. مدیریت محیط زیست HSE


 

مهندسی محیط زیست

(کارشناسی ارشد و دکتری)

مدیر گروه:
دکتر نبی اله منصوری


پست الکترونیک: nmansourin@gmail.com

 

دکتری:

۱. مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

۲. مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

۳. مهندسی محیط زیست - منابع آب

۴. مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد

کارشناسی ارشد:

۱. مهندسی طراحی محیط زیست

۲. مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

۳. مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

۴. مهندسی محیط زیست - منابع آب

۵. مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد


 

مهندسی انرژی و اقتصاد

(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

مدیر گروه:
دکتر مصطفی پناهی


پست الکترونیک: mpstudents.2020@gmail.com

 

دکتری:

۱. مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی) - مدلسازی انرژی

کارشناسی ارشد:

۱. علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی

۲. مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

۳. مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و محیط زیست

۴. مهندسی سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژی

۵. مهندسی سیستم های انرژی - سیستم های انرژی

کارشناسی

۱. مهندسی انرژی