امور دانشجویی دانشکده

 

 

قابل توجه مشمولان متقاضی خروج از کشور

۱. مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ جهت دریافت کد سخا

۲. ورود به سامانه services.epolice.ir جهت ثبت تقاضای خروج از کشور

۳. واریز مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سیبا بانک ملی ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (چون اصل فیش واریزی مورد نیاز است لذا از طریق مراجعه به شعب بانک ملی پرداخت گردد و از پرداخت الکترونیک و یا دستگاه عابر بانک و غیره خودداری گردد)

۴. جهت تحویل اصل فیش واریزی و تکمیل فرم های مربوطه به رئیس امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده مراجعه نمایید.

 

مراحل ارسال و پیگیری درخواست های خروج از کشور مشمولین

۱. مراجعه به یکی از دفاتر پلیس + ۱۰ جهت دریافت کد "سخا" (توسط دانشجو)

۲. ورود به سامانه سخا به آدرس services.epolice.ir و ثبت درخواست خروج از کشور (توسط دانشجو)

۳. مراجعه به امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده متبوع، دریافت و تکمیل فرمهای "الف" و "ب"، اخذ امضاهای مربوطه (توسط دانشجو)

۴. واریز فیش به مبلغ ۰۰۰/‏۱۰۰‬ ریال (معادل ده هزار تومان) به حساب سیبا شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (توسط دانشجو)

۵. تحویل فرمهای تکمیل شده و فیش واریزی به ریاست امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده (توسط دانشجو)

۶. بررسی و اسکن مدارک تحویلی و ارسال درخواست به اداره مشمولین واحد از طریق سیستم اتوماسیون اداری (توسط رییس اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده)

۷. بررسی نهایی مدارک ارسالی، اخذ استعلامات مربوطه و تایید نهایی درخواست خروج از کشور (ظرف مدت ۴۸ الی ۷۲ ساعت از تاریخ وصول درخواست توسط اداره مشمولین واحد صورت می پذیرد.