رشته های دایر در دانشکده

 

گروه تخصصی جنگل، مرتع و آبخیزداری شامل رشته‌های:

۱- علوم و مهندسی جنگل (دکتری)

۲- مدیریت جنگل (دکتری)

۳- علوم زیستی جنگل (دکتری)

۴- علوم و مهندسی مرتع (دکتری)

۵- علوم و مهندسی آبخیزداری – گرایش آب (دکتری)

۶- علوم و مهندسی آبخیزداری – گرایش زمین (دکتری)

۷- علوم و مهندسی جنگل (کارشناسی ارشد)

۸- مدیریت جنگل (کارشناسی ارشد)

۹- علوم زیستی جنگل (کارشناسی ارشد)

۱۰- مهندسی مرتع داری (کارشناسی ارشد)

۱۱- مهندسی آبخیزداری (کارشناسی ارشد)

 

گروه تخصصی علوم و صنایع چوب و کاغذ و شیلات شامل رشته‌های:

۱ - بیولوژی و آناتومی چوب (دکتری)

۲- حفاظت و اصلاح چوب (دکتری)

۳- فرآورده‌های چندسازه چوب (دکتری)

۴- تکثیر و پرورش آبزیان (دکتری)

۵- مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی (کارشناسی ارشد)

۶- صنایع چوب (کارشناسی ارشد)

۷- علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان (کارشناسی ارشد)

 

گروه تخصصی GIS شامل رشته‌های :

۱- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی - گرایش سامانه اطلاعات جغرافیایی (دکتری)

۲- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (کارشناسی ارشد)

 

گروه تخصصی مدیریت محیط زیست شامل رشته‌های:

۱- مدیریت محیط زیست (دکتری)

۲- مدیریت میحط زیست – اقتصاد محیط زیست (دکتری)

۳- مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست (دکتری)

۴- محیط زیست – مدیریت محیط زیست (کارشناسی ارشد)

۵- محیط زیست – برنامه ریزی محیط زیست (کارشناسی ارشد)

۶- مدیریت ایمنی و بهداشت (HSE) (کارشناسی ارشد)

۷- مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست (کارشناسی ارشد)

 

گروه تخصصی علوم محیط زیست شامل رشته‌های:

۱- مهندسی علوم محیط زیست (دکتری)

۲- علوم و مهندسی محیط زیست – مدیریت و حفاظت تنوع زیستی (کارشناسی ارشد)

۳- علوم و مهندسی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین (کارشناسی ارشد)

۴- علوم و مهندسی محیط زیست – آلودگی‌های محیط زیست (کارشناسی ارشد)

۵- علوم زمین – زمین شناسی زیست محیطی (کارشناسی ارشد)

۶- علوم و مهندسی محیط زیست (کارشناسی)

 

گروه تخصصی مهندسی محیط زیست شامل رشته‌های:

۱- مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب (دکتری)

۲- مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا (دکتری)

۳- مهندسی محیط زیست- منابع آب (دکتری)

۴- مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد (دکتری)

۵- مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب (کارشناسی ارشد)

۶- مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا (کارشناسی ارشد)

۷- مهندسی محیط زیست- منابع آب (کارشناسی ارشد)

۸- مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد (کارشناسی ارشد)

۹- مهندسی طراحی محیط زیست (کارشناسی ارشد)

 

گروه تخصصی انرژی و اقتصاد شامل رشته‌های:

۱- مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی) -مدلسازی انرژی (دکتری)

۲- علوم اقتصادی – اقتصاد انرژی (کارشناسی ارشد)

۳- مهندسی انرژیهای تجدید پذیر (کارشناسی ارشد)

۴- مهندسی سیستم های انرژی - سیستم های انرژی (کارشناسی ارشد)

۵- مهندسی سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژی (کارشناسی ارشد)

۶- مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و محیط زیست (کارشناسی ارشد)

۷- مهندسی انرژی (کارشناسی)

 

گروه تخصصی علوم دریایی شامل رشته‌های:

۱- زیست شناسی دریا- آلودگی دریا (دکتری)

۲- زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا (دکتری)

۳- زیست شناسی دریا- جانوران دریا (دکتری)

۴- زیست شناسی دریا- جانوران دریایی (دکتری)

۵-  فیزیک دریا (دکتری)

۶- زیست فناوری دریا (کارشناسی ارشد)