برد آموزشی

 

ایمیل دانشکده:

envedu@srbiau.ac.ir

ایمیل همکاران آموزش:

 

نام و نام خانوادگی Email

رضا کمرئی

Kamarei.r@gmail.com

رامین غفارنژاد

Partoramin1357@gmail.com

علیرضا جعفری

Alirezadarabadi1978@gmail.com

فرید حقیقت

F.Haghighat60@Gmail.com

مهدی قربانی

Mehdi.Ghorbani88@gmail.com

علی اکبر خواجوی

Aliakbarkhajavi56@gmail.com