رشته‌های کارشناسی ارشد

 

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99

رشته تحصیلی گرایش راهنما
اقتصاد انرژی   دانلود راهنما
برنامه ریزی, مدیریت و آموزش محیط  مدیریت دانلود راهنما
حقوق محیط زیست   دانلود راهنما
سنجش از دور و GIS GIS دانلود راهنما
سنجش از دور و GIS سنجش از دور دانلود راهنما
علوم و مهندسی شیلات

تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود راهنما
علوم و مهندسی محیط زیست هر سه گرایش دانلود راهنما
مهندسی HSE   دانلود راهنما
مهندسی انرژیهای تجدید پذیر   دانلود راهنما
مهندسی سیستمهای انرژی کلیه گرایش ها دانلود راهنما
مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

دانلود راهنما
مهندسی محیط زیست آلودگی هوا دانلود راهنما
مهندسی محیط زیست طراحی محیط زیست دانلود راهنما
مهندسی محیط زیست منابع آب دانلود راهنما
مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد (پسماند) دانلود راهنما