رشته‌های دکتری

 

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی 99

رشته تحصیلی گرایش راهنما
زیست شناسی دریا

بوم شناسی

جانوران

دانلود راهنما
سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی سامانه های اطلاعات جغرافیایی دانلود راهنما
علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان دانلود راهنما
علوم و مهندسی محیط زیست   دانلود راهنما
فیزیک دریا

دینامیک

ساحلی

دانلود راهنما
مدیریت محیط زیست حقوق محیط زیست دانلود راهنما
مدیریت محیط زیست مدیریت دانلود راهنما
مهندسی سیستمهای انرژی کلیه گرایش ها دانلود راهنما
مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

منابع آب

آلودگی هوا

مواد زائد جامد

دانلود راهنما