فرمهای دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

 

جهت دفاع می بایست فایل پایان نامه در سیستم ثبت پروپوزال آپلود شده و به تایید اساتید راهنما، مشاور، داور و همینطور مدیر گروه رسیده و در کارتابل کارشناس پژوهش قرار گرفته باشد.

توجه 1: جهت اطلاع از نام استاد داور می بایست با کارشناس پژوهش و یا مدیر گروه مربوطه تماس حاصل فرمایید.

توجه 2: امضای اساتید در کلیه فرمهای زیر می تواند به صورت الکترونیک دریافت شود.

دانشجویانی که پروپوزال آنها در سیستم پژوهشیار به تصویب رسیده است، علاوه بر فرمهای زیر، فرم آمادگی برای دفاع را از کارتابل خود در پژوهشیار دانلود و تکمیل نموده و در سیستم مذکور به همراه پایان نامه، آپلود نمایند.