سامانه پژوهشیار

 

با توجه به اعلام سازمان مرکزی کلیه دانشجویان در زمان ارسال فایل پروپوزال در سامانه پژوهشیار می بایست فایل ایران داک را نیز در قسمت فایل های ضمیمه ارسال نمایند. ضمنا دانشجویان دکتری تخصصی علاوه بر این فایل باید فایل سیکا (سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی) را نیز ارسال نمایند.

ورود به سامانه پژوهشیار